Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Охорона праці на підприємстві.

Навчально-практичний посібник
Автор(-и): 
Половко М.В., Рак В.С., Степанченко В.В.

У посібнику наведені дані про законодавчу та нормативну базу охорони праці в Україні, відображені основні принципи організації роботи з охорони праці, визначені основні завдання та функції роботодавця по забезпеченню здорових та безпечних умов праці на виробництві. Матеріал викладений у послідовності дій роботодавця, необхідних для відкриття та експлуатації підприємства у чинному правовому полі, з посиланням на законодавчі та нормативні акти. Наведена схема державного управління охороною праці, функції та повноваження органів державної виконавчої влади різних рівнів і відповідальність роботодавців за невиконання вимог законів та нормативних актів з охорони праці.

Посібник розрахований на студентів та викладачів вищих навчальних закладів І—IV рівнів акредитації. Може бути використаний як підручник при підвищенні кваліфікації та самостійної підготовки профспілкових діячів, які у своїй роботі безпосередньо займаються питаннями з охорони праці.

Видання становить значний інтерес для керівників та спеціалістів підприємств малого та середнього бізнесу, які не мають спеціальної підготовки з охорони праці, фахівців органів державного управління, тим, хто займається питаннями організації малого і середнього бізнесу.

Право соціального забезпечення (перевидання).

Навчальний посібник
Автор(-и): 
Бойко М.Д.

У посібнику зібрані та упорядковані лекції з права соціального забезпечення відповідно до програми «Право соціального забезпечення України» для вищих навчальних закладів за спеціальністю «Правознавство». У ньому, викладені та прокоментовані основні положення законів України «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та інших законодавчих актів з соціального забезпечення з урахуванням змін станом на 1 січня 2004 р.

Розрахований на студентів, які навчаються за спеціальністю «Правознавство», та тих, які вивчають питання пенсійного забезпечення та соціального захисту громадян. Він може стати у нагоді також аспірантам, викладачам права, спеціалістам-практикам, усім, кого цікавлять питання правового регулювання пенсійного забезпечення, надання соціальних допомог та соціального обслуговування за умов формування ринкових відносин в Україні.

Суспільно-політичні організації та рухи України в період Другої світової війни. 1939 – 1945 рр.

Монографія
Автор(-и): 
Головко М.Л.

У монографії на широкому фактичному та історіографічному матеріалі досліджено період особливого стану українського суспільства, коли уряд країни лише разом із громадськістю міг захиститись від фашистської агресії, подолати труднощі, що виникли з розгалуженням військових дій. Виокремлено діючі із довоєнного часу суспільно-політичні організації, нові громадські рухи, що виникли за ініціативою як людей, так і влади. Характерно, що йдеться про аспекти суспільної корпоративності-комуністичну відданість радянських організацій, агресивну опозиційність націоналістичних рухів, неоднозначність дій релігійних інституцій, морально-психологічні настрої громадян тощо.

Евристичний потенціал цієї теми з’ясовує мотивації та механізми суспільної організації, самодіяльності, світоглядні орієнтири різних груп і категорій населення, динаміку політичних тенденцій, що виявлялися у різних, нерідко ексклюзивних формах і надзвичайних обставинах. 

Зіставлено домінуючі тенденції у розвитку вітчизняної та зарубіжної історіографії щодо діяльності громадського сектора у ході війни, здійснено спробу визначити найактуальніші тенденції та уроки у дослідженні проблеми.

Розрахована на науковців, політиків, викладачів, студентську молодь та осіб, які цікавляться історією України, бажають скласти власне уявлення про один з найбільш трагічних періодів у XX ст.

Соціальна структура суспільства

Навчальний посібник
Автор(-и): 
Юрженко Л.В.

Систематизується накопичений соціологами матеріал відносно соціальної структури суспільства.З нових позицій розкриваються основні положення про суспільство як соціальну систему, підкреслюється її взаємозв’язок із соціальною структурою. Розглядаються питання ієрархічної будови соціуму – такої як соціальна група, соціальна організація, соціальний інститут; аналізуються поняття соціальної стратифікації та соціальної мобільності. Написаний на основі класичних джерел і праць сучасних вітчизняних та зарубіжних дослідників. Визначаються не тільки традиційно вживані поняття, а й висвітлюються питання, які сьогодні є дискутивними або нерозробленими. Для студентів та викладачів вищих закладів освіти.

Релігієзнавство: курс лекцій

Автор(-и): 
Голованова Н.О.

Курс лекцій знайомить з основами релігієзнавства. У ньому подано різні теорії та концепції релігії, її структура, функції у житті суспільства та індивіда. Висвітлені питання походження та еволюції релігій світу. Кожна з релігій представлена у кількох аспектах, що дозволяє визначити спільні і відмінні риси релігій різних часів і народів. Характеризується сутність релігії як суспільного феномена, оцінюється її роль в історії та розвитку людини, її духовності. Приділена увага сучасному стану релігійності в Україні і світі. Для студентів вузів усіх форм навчання, а також усіх, хто цікавиться питаннями релігієзнавства.

Право пенсійного забезпечення в Україні.

Навчальний посібник
Автор(-и): 
Бойко М.Д.

У посібнику зібрані та упорядковані лекції з права пенсійного забезпечення відповідно до програми «Пенсійне законодавство» для вищих навчальних закладів за спеціальністю «Правознавство». У ньому, детально викладені та прокоментовані основні положення законів України «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та іншого законодавства, що передбачає пенсійне забезпечення різних категорій громадян, з урахуванням змін станом на 1 травня 2005 р.

Для на студентів, які навчаються за спеціальністю «Правознавство». а також може стати у нагоді аспірантам, викладачам права, спеціалістам-практикам, усім, кого цікавлять питання правового регулювання пенсійного забезпечення за умов формування ринкових відносин в Україні.

Громадські організації та рухи України в роки Другої світової війни: вітчизняна і зарубіжна історіографія.

Монографія
Автор(-и): 
Головко М.Л.

У монографії на широкому історіографічному матеріалі комплексно досліджено думки вітчизняних та зарубіжних істориків, публіцистів, військових діячів щодо особливостей діяльності української громадськості за умов війни 1939- 1945 рр. Зіставлено домінуючі тенденції історіографічних поглядів, здійснено спробу визначити найактуальніші напрями діяльності сталінської влади, широких верств населення, форми, методи і джерела масової самодіяльності громадян, політичних організацій. Здійснено спробу виокремити і різнобічно оцінити опозиційний до більшовизму націоналістичний рух, націо- й державотворчі погляди українства за обставин, що виникли з розгалуженням військових дій.

До історіографічного аналізу залучені основні публікації періоду 1942-2004 рр. Рівною мірою визначені оцінки, рекомендації авторів щодо місця громадського сектора у створенні концепції соціогуманітарного розвитку українського суспільства.

Розрахована на науковців, політиків, викладачів, студентську молодь та осіб, які цікавляться історією України, бажають скласти власне уявлення про один з найбільш трагічних періодів у XX ст.

Сучасна Україна: історичні, правові, економічні та духовно-культурні аспекти становлення і розвитку.

Монографія
Автор(-и): 
Харкянен Л.В., Головко М.Л., Капелюшний В.П., Балабанов Г.В., Петренко В.М., Голованов С.О.

У книзі узагальнено досвід соціально-економічного та духовного розвитку України за роки незалежності, а також розглянуто історичні
аспекти становлення України як держави.
Для слухачів факультетів і навчальних центрів підвищення кваліфікації профспілкових кадрів та широкого кола читачів.

Правові основи боротьби з економічною злочинністю і корупцією

Навчальний посібник
Автор(-и): 
Невмержицький Є.В.

Навчальний посібник підготовлений для забезпечення навчальної програми з курсу «Правові проблеми боротьби з економічною злочинністю і корупцією». У виданні поглиблено розглядаються теоретичні питання сутності і змісту корупції та економічної злочинності, основні їх детермінанти та соціально-економічний простір розповсюдження, взаємозв’язок цих явищ, їх складових. Із врахуванням міжнародного досвіду аналізуються правові, економічні та організаційні механізми протидії корупції та економічній злочинності.

Посібник може бути використаний студентами юридичних факультетів, що вивчають курси «Кримінологія» і «Правові проблеми боротьби з економічною злочинністю і корупцією», а також студентами економічних спеціальностей, які вивчають навчальні дисципліни «Правове забезпечення підприємницької діяльності» та «Господарське законодавство».

Соціально-трудові відносини: питання теорії та практики.

Навчальний посібник
Автор(-и): 
Осовий Г.В., Жуков В.І., Руденко В.М., Семеніхін В.О.

Навчальний посібник написаний відповідно до діючої програми курсу «Економіка праці й соціально-трудові відносини». У ньому висвітлено теоретичні і практичні питання формування та регулювання соціально-трудових відносин. Розкрито систему СТВ в Україні, роль держави, профспілок і роботодавців у соціальному діалозі, їх вплив на вдосконалення відносин у сфері праці. Значна увага приділяється колективно-договірному регулюванню соціально-трудових відносин та механізму вирішення трудових спорів, зарубіжному досвіду оптимізації відносин між працею і капіталом, діяльності Міжнародної організації праці.

Для студентів, викладачів вищих навчальних закладів та системи підвищення кваліфікації кадрів, роботодавців, профспілок, науковців, які досліджують проблеми соціально-трудових відносин. 
Члени авторського колективу, які мають безпосереднє відношення до нормотворчої роботи та формування системи соціально-трудових відносин в Україні, висловлюють сподівання, що навчальний посібник буде корисним не тільки для студентів, а й для викладачів вузів, соціальних партнерів та широкого кола читачів.