Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Соціальна структура суспільства

Навчальний посібник
Автор(-и): 
Юрженко Л.В.

Систематизується накопичений соціологами матеріал відносно соціальної структури суспільства.З нових позицій розкриваються основні положення про суспільство як соціальну систему, підкреслюється її взаємозв’язок із соціальною структурою. Розглядаються питання ієрархічної будови соціуму – такої як соціальна група, соціальна організація, соціальний інститут; аналізуються поняття соціальної стратифікації та соціальної мобільності. Написаний на основі класичних джерел і праць сучасних вітчизняних та зарубіжних дослідників. Визначаються не тільки традиційно вживані поняття, а й висвітлюються питання, які сьогодні є дискутивними або нерозробленими. Для студентів та викладачів вищих закладів освіти.

Релігієзнавство: курс лекцій

Автор(-и): 
Голованова Н.О.

Курс лекцій знайомить з основами релігієзнавства. У ньому подано різні теорії та концепції релігії, її структура, функції у житті суспільства та індивіда. Висвітлені питання походження та еволюції релігій світу. Кожна з релігій представлена у кількох аспектах, що дозволяє визначити спільні і відмінні риси релігій різних часів і народів. Характеризується сутність релігії як суспільного феномена, оцінюється її роль в історії та розвитку людини, її духовності. Приділена увага сучасному стану релігійності в Україні і світі. Для студентів вузів усіх форм навчання, а також усіх, хто цікавиться питаннями релігієзнавства.

Право пенсійного забезпечення в Україні.

Навчальний посібник
Автор(-и): 
Бойко М.Д.

У посібнику зібрані та упорядковані лекції з права пенсійного забезпечення відповідно до програми «Пенсійне законодавство» для вищих навчальних закладів за спеціальністю «Правознавство». У ньому, детально викладені та прокоментовані основні положення законів України «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та іншого законодавства, що передбачає пенсійне забезпечення різних категорій громадян, з урахуванням змін станом на 1 травня 2005 р.

Для на студентів, які навчаються за спеціальністю «Правознавство». а також може стати у нагоді аспірантам, викладачам права, спеціалістам-практикам, усім, кого цікавлять питання правового регулювання пенсійного забезпечення за умов формування ринкових відносин в Україні.

Громадські організації та рухи України в роки Другої світової війни: вітчизняна і зарубіжна історіографія.

Монографія
Автор(-и): 
Головко М.Л.

У монографії на широкому історіографічному матеріалі комплексно досліджено думки вітчизняних та зарубіжних істориків, публіцистів, військових діячів щодо особливостей діяльності української громадськості за умов війни 1939- 1945 рр. Зіставлено домінуючі тенденції історіографічних поглядів, здійснено спробу визначити найактуальніші напрями діяльності сталінської влади, широких верств населення, форми, методи і джерела масової самодіяльності громадян, політичних організацій. Здійснено спробу виокремити і різнобічно оцінити опозиційний до більшовизму націоналістичний рух, націо- й державотворчі погляди українства за обставин, що виникли з розгалуженням військових дій.

До історіографічного аналізу залучені основні публікації періоду 1942-2004 рр. Рівною мірою визначені оцінки, рекомендації авторів щодо місця громадського сектора у створенні концепції соціогуманітарного розвитку українського суспільства.

Розрахована на науковців, політиків, викладачів, студентську молодь та осіб, які цікавляться історією України, бажають скласти власне уявлення про один з найбільш трагічних періодів у XX ст.