Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Положення про кафедру

  Кафедра публічного управління та публічної служби – це науковий та навчально-методичний осередок підготовки висококваліфікованих фахівців для роботи на посадах керівників та фахівців у органах державного управління та місцевого самоврядування, профспілкових органах, громадських інституціях, установах охорони здоров’я, освіти тощо.

Основною метою кафедри є створення умов для отримання студентами якісних освітніх послуг, які необхідні для успішного працевлаштування до органів державної влади та місцевого самоврядування та в інших установах і організаціях в умовах високого рівня на ринку праці.

Для реалізації даної мети кафедра здійснює наступні завдання:

- Організаційна робота кафедри передбачає підготовку планів роботи кафедри, індивідуальних планів роботи викладачів та звітів за результатами роботи проведення засідань кафедри; організацію діяльності кафедри на основі рішень та завдань, визначених планом роботи АПСВТ (далі – Академія);

- участь науково-педагогічних працівників кафедри у засіданнях Вченої ради Академії, Вченої ради факультету;

- роботу науково-педагогічних працівників кафедри з підготовки окремих питань на Вчену раду Академії;

- виконання науково-педагогічними працівниками кафедри обов’язків відповідального з наукової, методичної, виховної роботи, координатора практичної підготовки здобувачів вищої освіти, координатора профорієнтаційної роботи, керівника наукового гуртка, відповідального за висвітлення інформації про діяльність кафедри на сайті університету та у соціальних мережах;

- участь викладачів кафедри у роботі Спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій доктора наук, кандидата наук та одноразових рад із захисту дисертацій доктора філософії з державного управління;

-підтримку зв’язків та обмін інформацією з іншими підрозділами Академії та з кафедрами відповідного профілю інших закладів вищої освіти, науково-дослідними установами;

-налагодження та підтримку систематичних та конструктивних зв’язків зі стрейкхолдерами освітнього процесу; організацію та проведення комунікативних заходів (конференцій, круглих столів, семінарів тощо);

-організацію та проведення фахових олімпіад, конкурсів наукових робіт здобувачів вищої освіти, студентських конференцій;

-участь у реалізації планів Академії за напрямами організаційної роботи (виховна, профорієнтаційна тощо) та в громадських заходах;

- проведення профорієнтаційної роботи; роботу у приймальній комісії;

- проведення тематичних семінарів для підвищення кваліфікації державних службовців;

- виступи на радіо та телебаченні.

Наукова діяльність кафедри публічного управління та публічної служби здійснюється за такими напрямами:

- Професорсько-викладацьким складом кафедри виконується наукова робота за темою “Вивчення сферу ринку праці і розвитку профспілкового руху” (2021-2026 рр.), в межах якої викладачами кафедри досліджуються такі питання: Посткомуністична трансформація: питання формування публічного управління та публічної служби; обґрунтування напрямів розвитку публічного управління в парадигмі децентралізації влади та європейської інтеграції; удосконалення публічно-приватного партнерства; питання оптимізації трудових відносин та ринку праці; роль та завдання профспілок в процесі оптимізації трудових відносин; проблеми управління кадрами в органах державної влади та місцевого самоврядування, використання лідерського потенціалу; державна політика підтримки підприємництва, налагодження комунікації між бізнесом і владою, формування публічно-приватного партнерства; розвиток інструментальних засобів електронного урядування, інформаційно-аналітичних систем, систем підтримки прийняття рішень в сфері публічного управління та адміністрування національним господарством.

Здобувачі вищої освіти спеціальності “Публічне управління та адміністрування” під керівництвом викладачів кафедри також залучаються до наукової роботи: беруть участь у науково-дослідній роботі наукового гуртка “Майбутнє науки”; беруть участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях та конференціях, що проводяться в закладі вищої освіти за підсумками проходження виробничих і переддипломних практик та виконання наукових досліджень; здійснюють науково-дослідну діяльність в межах підготовки та захисту курсових та дипломних робіт, за результатами яких розробляють практичні рекомендації та пропонують їх до впровадження в діяльність органів публічного управління; беруть участь у конкурсах наукових робіт і олімпіадах за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування; залучаються до участі в наукових дослідженнях, які проводяться кафедрою в межах виконання наукового консультування та розроблення господарсько-розрахункових наукових тем за договорами, укладеними з організаціями публічної сфери; отримують можливість публікувати наукові статті у виданнях, відкритих для молодих науковців. Викладачами кафедри здійснюється: консультування працівників органів державної влади та місцевого самоврядування; забезпечення підвищення кваліфікації службовців органів державної влади та місцевого самоврядування через програми підвищення кваліфікації НАУДС; розроблення пропозицій щодо підвищення ефективності публічного управління на місцевому рівні в межах виконання госпдоговірної тематики; проведення круглих столів для посадових осіб органів державного управління та органів місцевого самоврядування, керівників профспілок; реалізація спільних проектів з організаціями-партнерами.

За результатами наукових досліджень у 2022-2023 роках опубліковано: колективну монографію «ТРАНСФОРМАЦІЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ТА ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ У ПОСТКОМУНІСТИЧНИХ КРАЇНАХ», статті у вітчизняних і зарубіжних виданнях, підготовлено методичний посібник «Публічна служба», опубліковано тези науково-практичних конференцій різних рівнів та тексти лекцій з дисциплін кафедри.

Кафедра проводить науково-методичну роботу за такими напрямами: перспективне та поточне планування навчально-методичної роботи; удосконалення освітніх програм і навчальних планів підготовки фахівців всіх освітніх рівнів; створення навчально-методичних комплексів з дисциплін і навчально-методичного забезпечення освітніх програм спеціальності згідно із сучасними вимогами до рівня підготовки фахівців відповідних рівнів освіти; підготовка посібників та текстів лекцій; визначення обсягу й змісту самостійної роботи студентів, вироблення методичних рекомендацій із планування, організації й контролю самостійної роботи студентів; методичне забезпечення єдності навчального процесу і наукових досліджень; організація підвищення педагогічної майстерності викладачів; аналіз забезпеченості навчального процесу навчально-методичною літературою, формування поточних планів видання навчально-методичної літератури; вивчення, узагальнення й поширення позитивного досвіду навчально-методичної роботи, передових прийомів і методів проведення навчальних занять і організаційних форм навчання; аналіз загальних і специфічних питань методики викладання; участь у науково-методичних конференціях; проведення науково-методичних досліджень з проблем актуальних для університету й вищої школи. 

Концептуальні досягнення і переваги кафедри :

 •  у штаті кафедри працюють: доктор наук з державного управління, професор Лахижа М.І., кандидат наук з державного управління, доцент Сухомлин В.Б, кандидат наук з державного управління, доцент Качан Я.В., кандидат наук з державного управління, доцент Красівський Д.О., кандидат наук з державного управління, доцент Іванов А.І.
 •  вивчення окремих дисциплін кафедри супроводжується виїзними практичними заняттями (Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Федерація профспілок України, місцеві державні адміністрації, міські ради, Асоціація міст України та ін.);
 •  для багатостороннього вивчення проблемних питань активно залучаються гостьові лектори на лекційні заняття з дисциплін кафедри;
 •  у межах спеціалізацій кафедри діє гурток з публічного управління та адміністрування «Майбутнє науки»;
 •  професорсько-викладацький склад активно долучає студентів спеціалізацій кафедри до участі в міжнародних, загальнодержавних та муніципальних заходах;
 •  випускники кафедри та партнерські організації забезпечують робочі місця для студентів кафедри.

Підготовка ведеться за такими напрямами:

1. Публічне управління та адміністрування

2. Публічне управління у сфері охорони здоров’я

 

Докладно про освітню програму

«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ І АДМІНІСТРУВАННЯ»

 

 

Чому ми?

 • Високопрофесійний колектив.
 • Індивідуальний підхід до студентів та слухачів.
 • Індивідуальний графік навчання.
 • Використання найсучасніших технологій у навчанні.
 • Неймовірна платформа для навчання та досліджень
 • Можливість одночасно навчатись в європейських вищих школах Польщі.
 • Сучасний гуртожиток поруч із Академією.
 • Професійні мовні курси.
 • Можливість навчання в бакалавраті, магістратурі, та аспірантурі.

 

Що ми хочемо?

Ми хочемо задовольнити гостру потребу у фахівцях, які  будуть володіти управлінськими навичками, необхідними для надання адміністративних послуг у публічній сфері в органах державної влади і місцевого самоврядування.

 

Що ми можемо?

 • Ми можемо підготувати висококваліфікованих, відповідальних кадрів з публічного управління та адміністрування.
 • Ми можемо підготувати лідерів які володіють сучасним державно-управлінським мисленням, теоретичними знаннями та прикладними навичками.
 • Ми можемо підготувати професіоналів спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику на усіх рівнях і у всіх владних інститутах.
 • Ми можемо підготувати творчих, ефективних й результативних спеціалістів, здатних виконувати управлінські функції та надавати управлінські послуги.

 

Що на тебе чекає?

Наша програма спрямована на:

 • підготовку управлінської еліти на основі міжнародних стандартів;
 • формування мультидисциплінарних вмінь та навичок для роботи в органах публічного управління;
 • стажування в органах публічного управління, провідних міжнародних корпорацій та вітчизняних підприємствах;
 • отримання досвіду дослідницької діяльності та лідерських навичок;
 • вивчення іноземних мов.

 

Що ти отримаєш?

 • Фундаментальні навички для роботи в органах публічної влади на будь якій посаді.
 • Вміння формулювати та реалізовувати основні цілі публічного управління;
 • Детальне розуміння державотворчих процесів в Україні та світі.
 • Вміння спілкуватись  з фахівцями і нефахівцями публічного управління на найвищому рівні.
 • Розуміння як правильно читати та застосовувати основні нормативно-правові акти та положення законодавства в Україні;
 • Ти навчишся критично мислити, знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел.
 • Уміння налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування.
 • Знання як працювати в команді та забезпечувати стратегічне та тактичне керівництво своєї команди.

 

Без кваліфікації «Магістр публічного управління та адміністрування» тобі буде складно обійняти такі рівні посад, як: 

– Вищі посадові особи органів державної виконавчої влади

– Вищі посадові особи місцевих органів державної влади

– Дипломатичні представники

– Вищі посадові особи громадських і самоврядних організацій та керівники релігійних організацій

– Вищі посадові особи політичних партій

– Вищі посадові особи органів місцевого  самоврядування

 ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ

 

Результати оцінювання науково педагогічних працівників

«Кращий викладач АПСВТ» за 2023 рік

 

Трансформація трудових відносин та профспілкового руху у посткомуністичних країнах/ за наук. редакції докт. н. держ. упр., проф. М. І. Лахижі; к. н. держ. упр., доц. Я. В. Качан та; к. н. держ.упр., доц. В. Б. Сухомлина. Київ, 2023. 310 с. ISBN 978-966-654-699-2