Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Охорона праці на підприємництві.

Навчально-практичний посібник для модульної системи навчання
Автор(-и): 
Рак В.С., Половко М.В., Степанченко В.В.

У посібнику наведені дані про законодавчу та нормативну базу охорони праці в Україні, відображені основні принципи організації роботи з охорони праці, визначені основні завдання та функції роботодавця по забезпеченню здорових та безпечних умов праці на виробництві, наведені елементи навчання і перевірки знань із зазначених вище питань.

Навчальний посібник побудовано за модульною структурою. Це забезпечує можливість поділити навчальний матеріал на окремі функціональні розділи, пристосувати зміст навчання й шляхи його засвоєння до індивідуальних потреб студентів та слухачів. 

Розрахований на студентів та викладачів вищих навчальних закладів І - IV рівнів акредитації при вивченні курсу «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі».

Становить значний інтерес як навчально-методичний посібник для фахівців органів державного управління, які займаються питаннями організації малого та середнього бізнесу, керівників і спеціалістів підприємств малого та середнього бізнесу, які не мають спеціальної підготовки з охорони праці для самостійного вивчення окремих питань. Видання може бути використано як підручник при підвищенні кваліфікації профспілкових працівників, які у своїй роботі безпосередньо займаються питаннями охорони праці.

Історія України. Завдання комплексного контролю для студентів

Навчально-методичний посібник
Автор(-и): 
М.Л. Головко, І.А. Коляда, А.В. Швець.

Навчально-методичний посібник містить систему різноваріативних та різнорівневих завдань контролю знань студентів при вивченні курсу історії України. Рекомендовано до використання в навчально-виховному процесі у системі навчальних закладів вищої школи.

Охорона праці на підприємстві.

Навчально-практичний посібник
Автор(-и): 
Половко М.В., Рак В.С., Степанченко В.В.

У посібнику наведені дані про законодавчу та нормативну базу охорони праці в Україні, відображені основні принципи організації роботи з охорони праці, визначені основні завдання та функції роботодавця по забезпеченню здорових та безпечних умов праці на виробництві. Матеріал викладений у послідовності дій роботодавця, необхідних для відкриття та експлуатації підприємства у чинному правовому полі, з посиланням на законодавчі та нормативні акти. Наведена схема державного управління охороною праці, функції та повноваження органів державної виконавчої влади різних рівнів і відповідальність роботодавців за невиконання вимог законів та нормативних актів з охорони праці.

Посібник розрахований на студентів та викладачів вищих навчальних закладів І—IV рівнів акредитації. Може бути використаний як підручник при підвищенні кваліфікації та самостійної підготовки профспілкових діячів, які у своїй роботі безпосередньо займаються питаннями з охорони праці.

Видання становить значний інтерес для керівників та спеціалістів підприємств малого та середнього бізнесу, які не мають спеціальної підготовки з охорони праці, фахівців органів державного управління, тим, хто займається питаннями організації малого і середнього бізнесу.

Суспільно-політичні організації та рухи України в період Другої світової війни. 1939 – 1945 рр.

Монографія
Автор(-и): 
Головко М.Л.

У монографії на широкому фактичному та історіографічному матеріалі досліджено період особливого стану українського суспільства, коли уряд країни лише разом із громадськістю міг захиститись від фашистської агресії, подолати труднощі, що виникли з розгалуженням військових дій. Виокремлено діючі із довоєнного часу суспільно-політичні організації, нові громадські рухи, що виникли за ініціативою як людей, так і влади. Характерно, що йдеться про аспекти суспільної корпоративності-комуністичну відданість радянських організацій, агресивну опозиційність націоналістичних рухів, неоднозначність дій релігійних інституцій, морально-психологічні настрої громадян тощо.

Евристичний потенціал цієї теми з’ясовує мотивації та механізми суспільної організації, самодіяльності, світоглядні орієнтири різних груп і категорій населення, динаміку політичних тенденцій, що виявлялися у різних, нерідко ексклюзивних формах і надзвичайних обставинах. 

Зіставлено домінуючі тенденції у розвитку вітчизняної та зарубіжної історіографії щодо діяльності громадського сектора у ході війни, здійснено спробу визначити найактуальніші тенденції та уроки у дослідженні проблеми.

Розрахована на науковців, політиків, викладачів, студентську молодь та осіб, які цікавляться історією України, бажають скласти власне уявлення про один з найбільш трагічних періодів у XX ст.

Релігієзнавство: курс лекцій

Автор(-и): 
Голованова Н.О.

Курс лекцій знайомить з основами релігієзнавства. У ньому подано різні теорії та концепції релігії, її структура, функції у житті суспільства та індивіда. Висвітлені питання походження та еволюції релігій світу. Кожна з релігій представлена у кількох аспектах, що дозволяє визначити спільні і відмінні риси релігій різних часів і народів. Характеризується сутність релігії як суспільного феномена, оцінюється її роль в історії та розвитку людини, її духовності. Приділена увага сучасному стану релігійності в Україні і світі. Для студентів вузів усіх форм навчання, а також усіх, хто цікавиться питаннями релігієзнавства.

Громадські організації та рухи України в роки Другої світової війни: вітчизняна і зарубіжна історіографія.

Монографія
Автор(-и): 
Головко М.Л.

У монографії на широкому історіографічному матеріалі комплексно досліджено думки вітчизняних та зарубіжних істориків, публіцистів, військових діячів щодо особливостей діяльності української громадськості за умов війни 1939- 1945 рр. Зіставлено домінуючі тенденції історіографічних поглядів, здійснено спробу визначити найактуальніші напрями діяльності сталінської влади, широких верств населення, форми, методи і джерела масової самодіяльності громадян, політичних організацій. Здійснено спробу виокремити і різнобічно оцінити опозиційний до більшовизму націоналістичний рух, націо- й державотворчі погляди українства за обставин, що виникли з розгалуженням військових дій.

До історіографічного аналізу залучені основні публікації періоду 1942-2004 рр. Рівною мірою визначені оцінки, рекомендації авторів щодо місця громадського сектора у створенні концепції соціогуманітарного розвитку українського суспільства.

Розрахована на науковців, політиків, викладачів, студентську молодь та осіб, які цікавляться історією України, бажають скласти власне уявлення про один з найбільш трагічних періодів у XX ст.