Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Регулювання соціально-трудових відносин на виробничому рівні: практикум

Навчально-методичний посібник
Автор(-и): 
Шемяков О.Д.

    Пропонований посібник містить стислий конспект лекцій, методичні рекомендації щодо правил поведінки сторін соціально-трудових відносин у колективно-трудових спорах (конфліктах), питання для самоконтролю і обговорення, ситуаційні задачі та навчальні тести, індивідуальні завдання, теми рефератів для самостійної роботи, рольові ігри.
   Розрахований на самостійне вивчення навчального модуля студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», «спеціаліст» галузі знань «Конфліктологія», «Трудове право», «Економіка праці і соціально-трудові відносини», а також тих, хто цікавиться проблемами регулювання соціально-трудових відносин між найманими працівниками і роботодавцями.

Релігія і культура. Релігійний туризм

Навчальний посібник
Автор(-и): 
Сапєлкіна З.П.

    У навчальному посібнику розкривається сутність релігійного туризму як важли­вого сегмента туристичного ринку, суспільною функцією якого є пропагування ду­ховно-культурної спадщини. У ньому детально розглянуті найбільші святині різних ре­лігій, історія їх появи та доленосне значення, а також окремі визначні культові об’єкти, з яких значною мірою складається світовий культурний фонд. Посібник сприяє повноцінному сприйняттю унікальних церковних пам’яток, уможливлює розширення й поглиблення знань про сакральне мистецтво, висвітлює питання історії різних релігій та притаманну їм обрядовість, допомагає зрозуміти специфіку формування конфесій­ного простору України.

    Для майбутніх фахівців туризму та екскур­сійної діяльності, а також для  сту­дентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, які поглиблено вивчають «Релігієзнавство», «Культурологію», «Українську та зарубіжну культуру», «Всесвіт­ню історію» та «Історію України».

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕРМІНІВ З СУДОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХІАТРІЇ

Тлумачний словник
Автор(-и): 
Литвин О.П., Лановенко І.І., Чорний М.В.

Російсько-український тлумачний словник спеціальних термінів з судової психології та психіатрії підготовлений для кращої орієнтації у складній фаховій термінології правознавців. Пропоноване видання адресується, в першу чергу, студентам, курсантам, слухачам, що вивчають судову психологію та психіатрію (правознавцям), але автори сподіваються, що воно стане в пригоді і практичним працівникам - слідчим, судям тощо.

Лекції з байєсової статистики. Послідовні мето­ди у статистиці та оптимізації стохастичних моделей

Навчальний посібник
Автор(-и): 
Андрєєв М.В.

За останніх 60 років була створена теорія байєсових статистичних рішень, методи та ідеї якої знаходять застосування в інженерній справі, економіці, соціології, медицині, психології тощо. У пропонованому читачеві посібнику наведено систематичний детальний виклад цієї теорії і представлено основні результати, що відносяться до прийняття оптимальних рішень у задачах послідовного аналізу за умов невизначеності.
Посібник складається з 12 лекцій, у яких головна увага зосереджується на застосуванні байєсового підходу в теорії оптимальних статистичних рішень та оптимізації стохастичних моделей у реальних проблемах економіки тощо. Посібник може стати в нагоді як студентам середніх і старших курсів ВНЗ природничих спеціальностей, так і студентам–гуманітаріям, а також тим,хто цікавиться сучасними методами байєсової статистики, теорією статистичних і загальних проблем рішень за умов стохастичної невизначеності та їх практичними застосуваннями.

Соціальна політика держави та роль профспілок: останнє 15-річчя

Навчальний посібник
Автор(-и): 
Осовий Г.В., Бондарчук О.О., Головко М.Л., Кондрюк С.М., Максимчук В.С., Новак І.М., Работа Ю.І., Українець С.Я.

У посібнику аналізуються особливості формування соціальної політики у період переходу до ринкової економіки, сутність таких пріоритетних напрямів як відтворення та розвиток трудового потенціалу, реформування соціального страхування та пенсійного забезпечення тощо.
Для науковців, профспілкових працівників, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто досліджує проблеми соціальної політики держави.

Організація підприємницької діяльності та бізнесу

Навчальний посібник
Автор(-и): 
Збарський В.К., Горьовий В.П., С.Г. Пастушенко, Сапєлкіна О.В.

Спираючись на досягнення вітчизняної та зарубіжної науки у сфері підприємницької діяльності та бізнесу авторам вдалося створити сучасний посібник для студентів, які вивчають нормативні курси «Основи підприємництва та бізнесу», «Підприємництво у соціальній сфері».

У посібнику розкривається зміст основних етапів підприємницької діяльності – планування, виробництва і реалізації на ринку товарів і послуг. Ці процеси розглядаються як єдина система, спрямована на прямий діалог між її учасниками та є гнучкою у часі і до вимог ринку, а тому здатна до відбору найбільш раціональних рішень.

Хоча цей посібник розрахований на студентів, він може бути використаний і тими, хто бажає самостійно одержати знання з проблем підприємництва і бізнесу. Цьому сприяє повнота охоплення матеріалу, обособленість тем, кожна з яких написана саме у даній галузі бізнесу.