Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

   Євроінтеграційні процеси, реформування  системи освіти в Україні першочерговими завданнями ставлять формування власного бачення кожною особистістю цивілізаційного розвитку людства у глобальному вимірі. В аспекті світової глобалізації на першому плані є знання іноземних мов, здатність до усних та письмових комунікацій у вітчизняному та міжнародному професійному і науковому середовищі, кваліфіковане володіння інформаційно-комунікаційними технологіями. Набуття інтегральних і загальних компетентностей здобувачами вищої освіти неможливо без знання філософських теорій та методів. Формування у здобувачів вищої освіти загальної політичної культури, здатності свідомого, вільного вибору особистих світоглядних позицій на основі розуміння можливостей  громадських організацій, сприяння утвердженню демократії, толерантності та гуманізму в суспільстві, поваги до мультикультурності та діалогу культур; досконале володіння українською мовою та навчання української мови іноземних громадян та осіб без громадянства  – основні завдання роботи багатопрофільної кафедри. Для виконання цих завдань було здійснено кілька трансформаційних заходів і розширено структурні складові кафедри іноземних мов, до якої  приєднано кафедру  інформаційних технологій і математичних методів, а згодом кафедру соціології та суспільних наук.

 

 

 

Завідувач кафедри