Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Як підготувати команду переговорників для успішного укладання угод

Навчальний посібник
Автор(-и): 
Вериковська Т.В.

     У цій методичній розробці показана концепція навчального семінару для команди переговорників, основою якого є проведення практичних занять з використанням активних методів навчання, а також опис та технологія застосування цих методів. Крім того, запропоновано робочі теоретичні матеріали і додатки, які можна використати при підготовці семінару.

     Робота розрахована на профспілкових викладачів, які будуть здійснювати підготовку переговорної команди з укладання угод різних рівнів. За основу взято переговори з укладання колективного договору, як основи профспілкової діяльності, показника дієвості організації.

«Теоретико-методологічні основи соціальної політики»

Навчальний посібник
Автор(-и): 
Юрженко Л.В.

    Навчальний посібник відповідає програмі курсу «Соціальна політика». Розглядаються найважливіші питання структури та пріоритетних напрямів со­ціальної політики в Українській державі, заробітної плати як механізму регуля­ції руху робочої сили на ринку праці, особливостей та ролі соціальної держави на сучасному етапі розвитку суспільства, а також державні програми соціаль­ного захисту на ринку праці, характеристики масштабу та суттєвих ознак бід­ності в Україні, перспективної державної соціальної політики подолання цих проблем.

     Для студентів та викладачів вищих закладів освіти.

Сучасна зарубіжна соціологія

Навчальний посібник
Автор(-и): 
Гавриленко І.М.

    У навчальному посібнику відтворюються, критично аналізуються і адап¬туються до сприйняття і розуміння українськими студентами основних концепцій су¬часних зарубіжних соціологів. Водночас здійснюється попе¬редня, хоч і досить умовна, їх класифікація за критеріями приналежності (мікро- мікросоціологія) пев¬ного типу суспільств – соціологія міжнародного соціального порядку, стосовно ана¬лізованого історичного періоду (пре¬модерні-модерні-постмодерні суспільства). Аналіз окремих концепцій здійснюється у максимально стислій, навіть конспектив¬ній формі, що диктується завданнями навчального процесу.
Розрахований на студентів соціологічного і близьких до нього суспільство¬знавчих факультетів, переважно для старшокурсників і магістрів.

«Роса любові»

Навчальний посібник
Автор(-и): 
Галябарда С.П.

    Ця книга відомого українського поета-пісняра, заслуженого діяча мистецтв України Степана Галябарди «Роса любові» стала зібранням кращих поезій автора, написаних упродовж останніх років, а також нотний запис пісень на його вірші. Оригінальним додатком до книги є однойменний компакт-диск пісень С. Галябарди у виконанні популярних артистів української естради – Героя України, народного артиста України Василя Зінкевича, народних артистів України Лілії Сандулеси, Іво Бобула, Оксани Білозір, Олега Марцинківського, Алли Кудлай, Василя Волощука та ін. Книга розрахована на студентів вищих навчальних та музичних закладів, а також на поціновувачів сучасної  української поезії і пісні, яким не байдужа доля нації і майбутнє Української держави.

Релігія і культура. Релігійний туризм

Навчальний посібник
Автор(-и): 
Сапєлкіна З.П.

    У навчальному посібнику розкривається сутність релігійного туризму як важли­вого сегмента туристичного ринку, суспільною функцією якого є пропагування ду­ховно-культурної спадщини. У ньому детально розглянуті найбільші святині різних ре­лігій, історія їх появи та доленосне значення, а також окремі визначні культові об’єкти, з яких значною мірою складається світовий культурний фонд. Посібник сприяє повноцінному сприйняттю унікальних церковних пам’яток, уможливлює розширення й поглиблення знань про сакральне мистецтво, висвітлює питання історії різних релігій та притаманну їм обрядовість, допомагає зрозуміти специфіку формування конфесій­ного простору України.

    Для майбутніх фахівців туризму та екскур­сійної діяльності, а також для  сту­дентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, які поглиблено вивчають «Релігієзнавство», «Культурологію», «Українську та зарубіжну культуру», «Всесвіт­ню історію» та «Історію України».

Регулювання соціально-трудових відносин на виробничому рівні: практикум

Навчально-методичний посібник
Автор(-и): 
Шемяков О.Д.

    Пропонований посібник містить стислий конспект лекцій, методичні рекомендації щодо правил поведінки сторін соціально-трудових відносин у колективно-трудових спорах (конфліктах), питання для самоконтролю і обговорення, ситуаційні задачі та навчальні тести, індивідуальні завдання, теми рефератів для самостійної роботи, рольові ігри.
   Розрахований на самостійне вивчення навчального модуля студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», «спеціаліст» галузі знань «Конфліктологія», «Трудове право», «Економіка праці і соціально-трудові відносини», а також тих, хто цікавиться проблемами регулювання соціально-трудових відносин між найманими працівниками і роботодавцями.

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕРМІНІВ З СУДОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХІАТРІЇ

Тлумачний словник
Автор(-и): 
Литвин О.П., Лановенко І.І., Чорний М.В.

Російсько-український тлумачний словник спеціальних термінів з судової психології та психіатрії підготовлений для кращої орієнтації у складній фаховій термінології правознавців. Пропоноване видання адресується, в першу чергу, студентам, курсантам, слухачам, що вивчають судову психологію та психіатрію (правознавцям), але автори сподіваються, що воно стане в пригоді і практичним працівникам - слідчим, судям тощо.

Організація підприємницької діяльності та бізнесу

Навчальний посібник
Автор(-и): 
Збарський В.К., Горьовий В.П., С.Г. Пастушенко, Сапєлкіна О.В.

Спираючись на досягнення вітчизняної та зарубіжної науки у сфері підприємницької діяльності та бізнесу авторам вдалося створити сучасний посібник для студентів, які вивчають нормативні курси «Основи підприємництва та бізнесу», «Підприємництво у соціальній сфері».

У посібнику розкривається зміст основних етапів підприємницької діяльності – планування, виробництва і реалізації на ринку товарів і послуг. Ці процеси розглядаються як єдина система, спрямована на прямий діалог між її учасниками та є гнучкою у часі і до вимог ринку, а тому здатна до відбору найбільш раціональних рішень.

Хоча цей посібник розрахований на студентів, він може бути використаний і тими, хто бажає самостійно одержати знання з проблем підприємництва і бізнесу. Цьому сприяє повнота охоплення матеріалу, обособленість тем, кожна з яких написана саме у даній галузі бізнесу.

Соціальна політика держави та роль профспілок: останнє 15-річчя

Навчальний посібник
Автор(-и): 
Осовий Г.В., Бондарчук О.О., Головко М.Л., Кондрюк С.М., Максимчук В.С., Новак І.М., Работа Ю.І., Українець С.Я.

У посібнику аналізуються особливості формування соціальної політики у період переходу до ринкової економіки, сутність таких пріоритетних напрямів як відтворення та розвиток трудового потенціалу, реформування соціального страхування та пенсійного забезпечення тощо.
Для науковців, профспілкових працівників, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто досліджує проблеми соціальної політики держави.

Аналіз інвестиційних проектів

Навчальний посібник
Автор(-и): 
Дука А.П

У посібнику розглядаються основні поняття, методи та інструменти аналізу інвестиційних проектів, особливості застосування проектного підходу у прийнятті інвестиційних рішень, управлінні фінансовими потоками проекту та оцінки впливу реалізації проекту на діяльність підприємства. Висвітлюються теоретичні й актуальні практичні аспекти прийняття рішень про доцільність реалізації інвестиційних проектів за умов ринку. До кожного розділу передбачені завдання для самостійної роботи студентів і питання самоконтролю. У кінці книги для кожного розділу наводяться глосарій, основні розрахункові моделі для оцінки доцільності реалізації інвестиційних проектів та практикум, до складу якого входять тести і розрахункові завдання, а також список рекомендованої літератури, зокрема нормативно-правових джерел. За змістом посібник відповідає програмі курсу «Аналіз інвестиційних проектів» для студентів економічних спеціальностей.
Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, економістів-практиків.