Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Навчальний план

підвищення кваліфікації профспілкових працівників

з курсу «Основи соціальної роботи»

(напрям 0402 – «Соціологія»)

 

з/п

Тема

Всього годин

Лекції

Практ.

1.

Основи соціальної роботи та її складові

4

2

2

2.

Методи групової соціальної роботи

4

2

2

3.

Організація діяльності спеціалізованих центрів і соціальних служб

8

4

4

4.

Розробка і впровадження соціальних програм

6

4

2

5.

Організація і проведення пошукових та навчальних семінарів, конференцій, круглих столів

6

4

2

6.

Лобіювання і фандрайзинг. Взаємодія із засобами масової комунікації/td>

6

4

2

7.

Проведення акцій і заходів

4

2

2

8.

Соціально-психологічні проблеми відносин між людьми у суспільстві

4

4

 

9.

Основи психології спілкування

8

4

4

10.

Особистість і група. Психологія успіху

4

2

2

11.

Основні тенденції розвитку профспілкового руху та особливості визнання профспілкових прав

4

4

 

12.

Особливості сучасного профспілкового руху в Україні: стратегія і тактика профспілок, їх функції, форми й методи роботи

8

6

2

13.

Сучасні процеси приватизації, реструктуризації та позиція профспілок

2

2

 

14.

Випускна робота

4

 

 

 

Разом

72

44

24

Випускна робота – залік

ПРОГРАМА

курсу підвищення кваліфікації «Основи соціальної роботи»

Тема 1. Основи соціальної роботи та її складові

Визначення соціальної проблеми, види соціальних проблем. Фактори, що впливають на вирішення соціальних проблем. Взаємообумовленість соціальної політики і соціальної роботи. Різні визначення соціальної роботи. Соціальний педагог, педагог-організатор, соціальний працівник: кваліфікаційні вимоги. Професійний соціальний працівник та соціальний працівник на громадських засадах (волонтер). Добровольці соціальної роботи в корпораціях та профспілках. Соціальні функції волонтерських агенцій. Тенденції розвитку волонтерського руху в Україні та у світі. Знання із суміжних дисциплін (психології, філософії, культурології, права тощо) та їх застосування у соціальній роботі. Система цінностей у соціальній роботі Приклади застосування знань із суміжних дисциплін у соціальній роботі. Значення мови в роботі соціального працівника та використання позитивної лексики. Використання позитивної лексики щодо соціально незахищених верств населення в Україні (люди з особливими потребами, хворі на ВІЛ/СНІД, особи із наркозалежністю, особи похилого віку тощо). Базові цінності соціальної роботи в Україні.

Тема 2. Методи групової соціальної роботи

Група як об’єкт соціальної роботи. Сутність групової соціальної роботи. Переваги і недоліки групової роботи. Види групової соціальної роботи. Робота груп взаємодопомоги як метод соціальної роботи. Технологічний процес роботи соціального працівника з групами взаємодопомоги. Техніки і прийоми при роботі з групами взаємодопомоги. Вплив на процес групової динаміки. Використання групових дискусій, рольових ігор, тренінгових вправ, групової рефлексії. Етапи роботи з групою: добір команди, залучення учасників, відкрите планування, визначення причин проблеми, мети спільної дії і засобів її досягнення, активні дії групи, самостійне існування групи. Роль і позиція соціального працівника на кожному етапі роботи самокерованих груп.

Тема 3. Організація діяльності спеціалізованих
центрів і соціальних служб

Організація діяльності соціальної служби. Напрями роботи соціальних служб. Технологія роботи Кризового центру. Функції Кризового центру. Організація роботи служби «Телефон довіри». Методика телефонного консультування. Організація діяльності служби зайнятості і працевлаштування. Функції служби зайнятості. Служба зайнятості у системі працевлаштування і соціальної роботи.

Тема 4. Розробка і впровадження соціальних програм

Соціальна програма як засіб організації соціальної роботи. Соціальна програма як технологія. Структура програми: обґрунтування актуальності, мета, завдання, зміст роботи, форми і методи роботи, необхідні ресурси, залучені спеціалісти, очікувані результати. Робочий план реалізації програми.

Впровадження соціальної програми. Етапи впровадження. Взаємодія з методичними центрами з питань розробки і впровадження соціальної програми, підготовки виконавців тощо. Оцінка ефективності реалізації соціальної програми.

Тема 5. Організація і проведення пошукових та
навчальних семінарів, конференцій, круглих столів

Підвищення кваліфікаційного рівня соціальних працівників – умова впровадження інноваційних технологій соціальної роботи. Мета і завдання пошукових та навчальних семінарів. Етапи організації і планування, підготовка, залучення учасників, проведення, підведення підсумків. Форми і методи пошукової роботи. Особливості підготовки і проведення конференцій і круглих столів з питань реалізації програм соціальної роботи. Взаємодія з методичними і навчальними центрами соціальної роботи.

Тема 6. Лобіювання і фандрайзинг. Взаємодія із
засобами масової комунікації.

Залучення коштів і підтримка структур влади та громадськості – умови реалізації програм соціальної роботи. Мета і завдання лобіювання. Особливості відстоювання інтересів соціальної роботи в органах державного управління і самоврядування. Робота з громадською думкою. Форми і методи лобіювання. Мета і завдання фандрайзинґу. Джерела фінансування соціальних програм. Технологія розробки і подання проекту в донорські організації. Використання засобів масової комунікації (ЗМК) у соціальній роботі. Напрями взаємодії із ЗМК: соціальна профілактика, соціальна реклама, формування суспільної думки. Форми і методи взаємодії із ЗМК: надання інформації, рубрики і сторінки, спеціалізовані видання і програми. Методи надання інформації: інтерв’ю, прес-конференція, прес- і ньюс-релізи. Розробка і впровадження соціальної реклами в пресі, на радіо і телебаченні. Організація роботи інформаційних центрів з питань соціальної роботи.

Тема 7. Проведення акцій і заходів

Масові акції і заходи як засіб соціальної роботи. Спрямованість масових заходів: соціальна профілактика, соціальна реклама, соціальне обслуговування, робота з громадською думкою. Технологія організації масових заходів: планування, забезпечення організаційної і фінансової підтримки, вирішення організаційних питань, залучення і підготовка учасників, оперативне керівництво, підведення підсумків. Взаємодія соціальних служб, державних установ і громадських організацій у підготовці та проведенні акцій і масових заходів.

 

Тема 8. Соціально-психологічні проблеми відносин
між людьми у суспільстві

Агресивна поведінка. Фактори, що впливають на агресивні прояви – біологічні, соціальні, ситуативні. Об’єкти агресивної поведінки. Послаблення агресії. Альтруїзм. Соціальні норми поведінки. Фактори, що впливають на прояви альтруїзму — ситуативні впливи, психологічні особливості особистості. Форми надання допомоги іншим людям. Поняття конфлікту. Види конфліктів. Структура конфлікту. Психологічні особливості учасників конфлікту. Стратегії поведінки у конфліктній ситуації. Деякі прийоми розв’язання конфліктів.

 

Тема 9. Основи психології спілкування

Проблема спілкування в соціальній психології. Три сторони спілкування. Психологічні способи впливу в процесі спілкування. Зараження. Паніка. Навіювання. Мода. Чутки. Спілкування як обмін інформацією. Поняття комунікації та її різновиди. Засоби комунікації. Види інформації. Вербальна і невербальна комунікація. Простір і час організації комунікативного процесу. Бар’єри спілкування. Спілкування як взаємодія. Поняття взаємодії. Різновиди взаємодії і рівні спілкування. Спілкування і діяльність. Групова діяльність. Ролі і рольові позиції учасників спілкування. Спілкування як сприймання людьми одне одного. Поняття соціальної перцепції. Механізми взаєморозуміння. Стереотипи сприймання. Ефекти сприймання. Проблеми соціальної перцепції.

 

Тема 10. Особистість і група. Психологія успіху

Статус у групі. Позиція особистості. Групові ролі. Групові очікування. Вибіркові відносини. Роль як реалізація статусу і позиції особистості. Концепція референтних груп особистості. Лідерство і керівництво в малих групах. Поняття про лідерство і керівництво. Теорії лідерства і керівництва. Стилі керівництва і лідерства. Психологія натовпу. Поняття натовпу. Теорії і типи натовпу. Соціально-психологічні особливості натовпу. Структурні особливості натовпу. Поведінка натовпу. Чутки в натовпі.


 

 

Навчальний план

підвищення кваліфікації профспілкового активу з курсу

«Захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників»

(напрям 0402 – «Соціологія»)

 

з/п

Тема

Всього годин

Лекції

Практ.

1.

Сучасний стан соціально-трудових відносин та напрями їх реформування

4

2

2

2.

Соціально-економічний захист працівників – основна функція профспілок

8

6

2

3.

Роль профспілок у реформуванні системи соціального захисту населення

4

2

2

4.

Колективні договори та угоди – основна форма захисту соціально-економічних інтересів працівників

10

6

4

5.

Колективні трудові спори і конфлікти, спосіб їх врегулювання

6

4

2

6.

Правовий статус громадян у сфері соціального захисту

6

4

2

7.

Правовідносини з соціального забезпечення

4

4

 

8.

Конвенції, рекомендації МОП по соціальному забезпеченню

2

2

 

9.

Пенсійне забезпечення (структура, умови призначення, розміри, індексація)

8

4

4

10.

Система загальнообов’язкового державного страхування в Україні

4

4

 

11.

Трудові правовідносини

6

4

2

12.

Формування та функціонування ринку праці

4

4

 

13.

Випускна робота

4

 

 

 

Разом

72

48

20

 

Випускна робота – залік


 

 

ПРОГРАМА

курсу підвищення кваліфікації

«Захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників»

 

Тема 1. Сучасний стан соціально-трудових відносин
та напрями їх реформування

Об’єкти і суб’єкти соціально-трудових відносин, їх правовий статус, роль і місце у системі. Роль держави, профспілок і роботодавців у питаннях регулювання соціально-трудових відносин. Інститути соціального партнерства в Україні і за рубежем. Основоположні Конвенції Міжнародної організації праці з питань регулювання соціально-трудових відносин, їх застосування в Україні.

 

Тема 2.Соціально-економічний захист працівників –
 основна функція профспілок

Соціальна роль профспілок у демократичній державі, трансформаційні процеси в профспілковому русі України. Поняття захисту профспілок, законодавчі підстави такої діяльності, функції захисту та сфера застосування профспілковими органами різного рівня та профспілковими організаціями на підприємствах, в установах, організаціях. Основні положення стратегії соціально-економічного захисту профспілок в умовах реформ. Програми Федерації профспілок України.

 

Тема 3. Роль профспілок у реформуванні системи соціального
захисту населення

Роль соціальної держави та участь профспілок у реформуванні системи соціального захисту населення. Поняття про соціальні нормативи, соціальні стандарти і соціальні гарантії. Огляд зарубіжного досвіду організації соціального захисту населення. Конвенції МОП з питань соціального забезпечення. Європейська соціальна хартія.

 

Тема 4.Колективні договори та угоди – основна форма захисту соціально-економічних інтересів працівників

Законодавча база, Конвенції та рекомендації МОП щодо прав профспілок на ведення колективних переговорів та укладання договорів та угод. Практика колдоговірної роботи в Україні. Генеральні, галузеві, територіальні угоди і колективні договори: зміст, ефективність реалізації, вплив на захист соціально-економічних інтересів працівників. Теорія і практика укладання та реалізації колдоговорів і угод, міжнародні правові акти і національне законодавство з цих питань, практика ведення переговорів.

 

Тема 5. Колективні трудові спори і конфлікти,
спосіб їх врегулювання

Конфлікти прав і конфлікти інтересів, індивідуальні і колективні спори у сфері соціально-трудових відносин. Конституція України, закон України про право на страйк. Інститути примирення, посередництва і арбітражу. Трудові суди. Огляд страйкового руху в Україні. Основи врегулювання колективних трудових конфліктів у країнах Європи.

 

Тема 6. Правовий статус громадян у сфері
соціального захисту

Поняття і загальна характеристика правового статусу ветеранів праці та осіб похилого віку. Правовий статус громадян, які потребують соціального захисту. Пільги громадянам з обмеженою працездатністю та гарантії їх соціального захисту. Пільги ветеранам війни. Пільги ветеранам праці. Пільги членам сімей загиблих військовослужбовців у зв’язку з виконанням обов’язків військової служби. Передумови подальшого розвитку соціального забезпечення в Україні.

 

Тема 7. Правовідносини із соціального забезпечення

Поняття правовідносин із соціального забезпечення. Види правовідносин із соціального забезпечення. Суб’єкти правовідносин з соціального забезпечення, їх загальна характеристика. Пенсійний фонд України: порядок його формування і використання. Система державних органів та інші функції зі здійснення соціального забезпечення. Об’єкти правовідносин із соціального забезпечення. Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин із соціального забезпечення. Процесуальні відносини у сфері соціального забезпечення.

 

Тема 8. Структура, особливості та завдання Міжнародної організації праці (МОП).

Головні напрями та форми діяльності МОП з питань соціального забезпечення. Основні конвенції та рекомендації МОП у цій сфері. Основні принципи соціального забезпечення, які прийняті міжнародним товариством.

 

Тема 9. Пенсійне забезпечення (структура, умови призначення, розміри, індексація)

Звернення за призначенням пенсії. Документи для призначення пенсії. Порядок призначення пенсії. Органи, що призначають пенсії. Нарахування пенсії. Особливості нарахування пенсій працівникам деяких категорій. Порядок виплати пенсій. Особливості виплати пенсій громадянам, які виїхали за кордон. Виплата пенсій за дорученням. Виплата сум пенсій, не отриманих через смерть пенсіонера. Утримання з пенсій. Поняття соціальної пенсії. Відмінність соціальних пенсій від інших видів пенсійного забезпечення.

 

Тема 10. Система загальнообов’язкового державного
страхування в Україні

Базові основи соціального страхування. Класифікація системи соціального страхування. Особливості функціонування системи соціального страхування в розвинутих країнах. Сучасна фінансова модель соціального страхування в Україні. Нормативно-правова база соціального страхування. Соціальне страхування на випадок безробіття. Соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Пенсійне страхування. Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання.

 

Тема 11. Трудові правовідносини

Зміст трудових правовідносин, основні права та обов’язки його суб’єктів. Підстави виникнення трудових правовідносин: трудовий договір, контракт, вибори на посаду, адміністративний акт про призначення на посаду. Правовідносини по встановленню умов праці, правовідносини по контролю за додержанням власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, відносини по розгляду трудових спорів (конфліктів). Трудовий кодекс України.

 

Тема 12. Формування та функціонування ринку праці

Пропозиція праці та фактори, що її визначають. Кон’юнктура ринку праці. Механізм регулювання зайнятості за умов ринкової економіки. Державна політика зайнятості. Державна служба зайнятості.