Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Історія та принципи розвитку кафедри

Кафедра кримінального права, процесу та криміналістики заснована у вересні 1996 р. Створення кафедри було обумовлено вимогами здійснення ґрунтовної підготовки фахівців для роботи в органах правосуддя, прокуратури, адвокатури та МВС України. За час існування кафедри, з метою підвищення рівня фахової підготовки правознавців у галузі кримінальної юстиції та правозахисної діяльності, кількість навчальних, у тому числі орієнтованих на вироблення та закріплення спеціальних знань та умінь в сфері судочинства та боротьби зі злочинністю дисциплін, що викладаються на кафедрі, зросла з 6 у 1996/97 н.р. до 19 у 2013/14 н.р.).

Головними цінностями та принципами, що підтримуються колективом кафедри з моменту її створення, є:

Наслідування традиціям Української школи Кримінального права, зокрема, започаткованими на юридичному факультеті АПСВ Заслуженим діячем науки та техніки України, Член-кореспондентом Академії правових наук України, доктором юридичних наук, професором Лановенком  І.П.; Заслуженим працівником вищої школи України, доктором юридичних наук, професором Матишевським П.С. та іншими знаними правознавцями України;

Творче відношення до викладання з використанням таких методів, як ділова гра, в ході якої відпрацьовуються навички ведення судового засідання у спеціально створеній моделі Зали судових засідань, проведення практичних занять на матеріалах реальної судової практики, лабораторних занять у спеціально створеній лабораторії криміналістики, оснащеної сучасними технічними засобами, що використовуються в практиці розслідування злочинів;

Надання студентам знань щодо стратегії та тактики участі у кримінальному процесі в якості судді, прокурора, адвоката та практичних основ складання кримінально-процесуальних документів;

Наукова співпраця зі студентами на ґрунті прагнення до спільного вирішення актуальних питань боротьби зі злочинністю та реформування правової системи, співпраця у сфері наукової студентської роботи з ВНЗ інших країн;

Співпраця з провідними викладачами ВНЗ Києва, України та європейських країн, що здійснюють підготовку фахівців у галузі боротьби зі злочинністю;

Створення необхідних умов для оволодіння теоретичними та практичними знаннями за спеціалізацією «Кримінальна юстиція та правозахисна діяльність» фахівців інших спеціальностей, з можливістю отримання  другої вищої освіти за спеціальністю «Правознавство»;

Заохочення та підтримка студентів у їх прагненні до майбутньої науково-педагогічної та наукової діяльності, безперервність фахової підготовки від отримання кваліфікації Бакалавр, Магістр (Спеціаліст) до відповідного наукового ступеня та вченого звання з можливим працевлаштуванням на кафедрі кримінального права, процесу та криміналістики (колишні студенти кафедри сьогодні є здобувачами наукового ступеня кандидат юридичних наук, деякі з них вже отримали це звання та займаються плідною науковою та викладацькою діяльністю).

Провідним гаслом організації роботи кафедри є фундаментальність та актуальність навчання майбутніх фахівців-правознавців на ґрунті гармонічного поєднання теоретичної та практичної (проходження практики в судах, правоохоронних органах та органах влади, правозахисних організаціях) підготовки в сучасних реаліях організації боротьби зі злочинністю та захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина.  

    Спеціальна увага приділяється поглибленню знань щодо сучасних і нетрадиційних методів розслідування та розкриття окремих видів злочинів з практичним ознайомленням використання цифрових та інших технічних криміналістичних засобів; питанням психологічних прийомів ведення слідства, оволодіння студентами знаннями про психологічні механізми скоєння правопорушень та злочинів, проведення окремих слідчих дій, призначення комплексних судово-психологічних та судово-медичних (психіатричних) експертиз, аналізу слідів злочину, зокрема, на практиці спостереження патолого-анатомічного дослідження тощо.

 Сучасна діяльність кафедри

На даний час кафедра здійснює підготовку у напрямках:

-  судоустрій, прокуратура, адвокатура, нотаріат;

-  кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право;

-  кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність;

-  юридична психологія.

Кожен з цих напрямів є складовою ґрунтовного оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками кваліфікації, розслідування, розкриття злочинів; професійного проведення кримінального судочинства в якості судді, адвоката, прокурора; кваліфікованого запобігання злочинам, утому числі, шляхом правозахисної діяльності. 

Студент самостійно обирає спеціалізацію на IV курсі навчання.  Випускники кафедри успішно працюють у правоохоронних органах, органах виконавчої, законодавчої та судової влади, в інших організаціях на адміністративно-управлінських посадах, насамперед, пов’язаних з правовим забезпеченням охорони права власності, права на безпеку, інших конституційних прав і свобод людини і громадянина.

Навчання проводиться на денній, заочній формі та відділенні перепідготовки. 

 Загальні відомості про кафедру

Кафедра розташована у каб.524. Лаборант кафедри Цабенок Тетяна Ігорівна. Контактний телефон 526-50-69

Заняття студентів проходять у закріплених за кафедрою аудиторії 520 у якої створена модель залу судових засідань, аудиторії 207 де розташована лабораторія криміналістики й відпрацьовуються навички проведення криміналістичних досліджень, а також спеціально оздобленої лекційної аудиторії 205.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі.

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує навчальний процес вході всього циклу навчання студентів. До переліку навчальних дисциплін які викладаються на кафедрі входять наступні:

 1. Судові та правоохоронні органи;
 2. Кримінальне право;
 3. Кримінальний процес;
 4. Кримінологія;
 5. Юридична психологія;
 6. Криміналістика;
 7. Проблеми профілактики правопорушень;
 8. Теоретичні основи кваліфікації злочинів;
 9.  Основи прокурорської діяльності;
 10.  Кримінально-виконавче право;
 11.  Теорія судових доказів;
 12.  Судові експертизи;
 13.  Організація роботи в судах;
 14.  Судова медицина і психіатрія;
 15.  Складання процесуальних документів;
 16.  Правові основи оперативно-розшукової діяльності;
 17.  Нотаріат в Україні;
 18.  Виконавчий процес;
 19.  Вирішення правових суперечок в українському судочинстві

  Методична робота кафедри

  Організація методичної роботи викладачів кафедри засновується на постійному провадженні результатів колективної та індивідуальної науково-дослідної роботи у навчальний процес юридичного факультету.

  Матеріали наукових досліджень використовуються у навчальному процесі згідно затверджених кафедрою тематичних планів навчальних дисциплін. Крім того, спеціальна увага приділяється творчій співпраці по написанню та виданню підручників, навчальних посібників, словників, конспектів лекцій зміст яких найбільш повно відображає сучасні правові новели та їх наукове тлумачення. Зокрема, за останні роки викладачі кафедри стали авторами (співавторами) 6 фундаментальних методичних праць, з яких дві отримали Гриф МОН молодь спорту України:    

  1. Глушков В.О. Боротьба з корупцією: підруч. / кер. авт кол. Є.Д. Скулиш.- К.: Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2010. –336 с. (у співавторстві).
  2. Діордіца І.В. Кримінальне право України : [посібник для підготовки до іспитів] / І.В. Діордіца. – К. : О. С. Ліпкан, 2010. – 288 с. (Гриф МОНмолодьспорту України)
  3. . Діордіца І.В., Черковська Т.М. Кримінальне право України (Загальна частина) : [курс лекцій] / І.В. Діордіца, Т.М. Черковська. – К. : ТОВ «Сталь», 2013. – 144 с. 
  4. Лановенко І.І., Литвин О.П., Чорний М.В. Російсько-українській тлумачний словник спеціальних термінів з судової психології та психіатрії / [авт. І.І. Лановенко, О.П. Литвин, М.В. Чорний]. – К.: акад.. праці і соц.. відносин Федер. проф. спілок України, 2009. – 152с.
  5. Завидняк В.І., Гарбовський Л.А. Кримінальний процес України: Посібник. – Ірпінь, Національний університет ДПС України, 2010. – 274 с. (Гриф МОНмолодьспорту України).
  1. Глушков В.О.  Боротьба з організованою злочинністю: підруч. /кер. авт. кол. Є.Д. Скулиш. - К.: Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2010.- 256 с. (у співавторстві).