Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Закріплення дисциплін за викладачами кафедри

Василець Неля Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент :

 • проектний аналіз
 • управлінський облік
 • менеджмент персоналу
 • економіка підприємства
 • управління консалтинговою діяльністю підприємства

Баб’як Вікторія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент:

 • національна економіка
 • корпоративна культура
 • економіка та організація підприємств соціальної сфери,

Карпенко Наталя Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент:

 • управління витратами
 • економічна діагностика
 • стратегічне управління підприємством
 • іноваційний менеджмент
 • мікроекономіка
 • стратегія підприємства
 • управління іноваціями
 • стратегічне управління

Шумський Анатолій Васильович:

 • потенціал та розвиток підприємства
 • економіка і організація інноваційної діяльності
 • організаційне проектування діяльності підприємства
 • управління конкурентноспроможністю
 • планування та контроль на підприємстві
 • управління фірмою в кризових ситуаціях
 • підприємство і бізнес культура
 • організація виробництва
Ярмоленко Юлія Олександрівна
 • іміджологія
 • конфліктологія
 • технологія ведення переговорів
 • управління мотивацією професіональної діяльності

Коваленко Сергій Миколайович

 • управління проектами
 • основи електронного бізнесу
Головко Ярослав дмитрович
 • корпоративна соціальна відповідальність
Петренко Володимир Максимович
 • розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
 • психологія управління
 • економічна політика
 • економічна історія
 • економічна теорія
 • теорія організацій
 • основи економічних теорій
 • менеджмент
 • адміністративний менеджмент
 • державне регулювання економіки
 • державне та регіональне управління
Літвін Олена Генадіївна
 • іІсторія економіки та економічної думки
 • історія економічних вчень
 • самоменеджмент
Лимич Юлія Василівна
 • корпоративне управління
 • бізнес планування
 • контролінг
 • внутрішній економічний механіз на підприємстві
 • логістика
 • маркетинговий менеджмент туристичного підприємства
Сидоренко Ірина Олексіївна
 • стратегічне управління
 • економіка і фінанси підприємств
 • менеджмент організацій
 • ціноутворення та туристичні послуги
 • ціноутворення
 • операційний менеджмент
 • міжнародний менеджмент
 • економіка праці та соціально-трудові відносини
Турло Наталія Платонівна
 • економічний аналіз діяльності турпідприємства
 • аналіз господарської діяльності
 • обгрунтування господарських рішень
 • економічна теорія
 • макроекономіка
 • міжнародні економічні відносини
 • міжнародна економіка
Резніков Сергій Іванович
 • математичне програмування
 • економетрія
 • вища математика
 • оптимізаційні методи та моделі
 • теорія ймовірності та математична статистика
 • вища та прикладна математика

    Кафедра економіки підприємства та менеджменту є випускною і готує фахівців за спеціальністю: «Економіка підприємства» (спеціалізація: «Правове забезпечення економічної діяльності підприємства») та «Менеджмент». 

   По кожній з дисциплін розроблені робочі програми та навчально-методичні комплекси (НМК), які включають навчальну програму, плани семінарських (практичних або лабораторних) занять, завдання до самостійної роботи студентів, а також тематику курсових робіт з дисциплін, по яких вони передбачені навчальним планом. У комплексах відображена специфіка тієї чи іншої дисципліни. НМК дозволять студентам краще засвоїти та поглибити знання з курсів, які вивчаються. НМК містять методичні рекомендації по всіх видах робіт, які виконують студенти у процесі навчання.