Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Вчена рада юридичного факультету – це колегіальний орган факультету, головним завданням якого є вирішення найважливіших питань навчальної, навчально-методичної, наукової, виховної i кадрової політики факультету з метою якісної підготовки фахiвцiв у галузі права, розвитку фундаментальних та прикладних досліджень, проведення виховної роботи серед молоді, поширення наукових знань i здійснення культурно-просвітницької дiяльностi.

Головою Вченої ради факультету є декан факультету. До складу Вченої ради факультету входять за посадами заступники декана, завідувачі кафедр та лабораторій, вчений секретар, голова профспілкового комітету факультету. Також до складу ради входять виборні представники, які є виразниками волі науково-педагогічних працівників і мають науковий ступінь та вчене звання, а також виборні представники, які представляють інших працівників факультету і працюють в ньому на постійній основі, керівники органів студентського самоврядування факультету.


Затверджено протоколом

Вченої ради юридичного факультету

 №1 2020-2021 від 31 серпня 2020 р.

 1. Журавель Я. В.– декан юридичного факультету, доктор юридичних наук, доцента, кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.
 2. Кравченко О.С. - кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедрою цивільного, трудового та господарського права.
 3. Ховпун О.С. – доктор юридичних наук, завідувач кафедрою кримінального права, процесу та криміналістики.
 4. Оніщик Ю.В. – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедрою конституційного, адміністративного та фінансового права.
 5. Третяк С.М. – заступник декана з виховної роботи, старший викладач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.
 6. Майданник О.О. – доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.
 7. Кравченко В.В. – кандидат юридичних наук, професор, заслужений юрист кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.
 8. Часова Т.О. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики.
 9. Циганчук Н.А. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного, трудового та господарського права, заслужений юрист України
 10. Римаренко І.В. – старший викладач кафедри цивільного, трудового та господарського права, профгрупорг юридичного факультету.
 11. Біда К.М. - кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного, трудового та господарського права.
 12. Риженко О.С. – кандидат юридичних наук, доцента, кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.
 13. Пишна М.С. – студентка 3 курсу юридичного факультету, представник студентського самоврядування
 14. Лебідь Т.І. – секретар Вченої ради, завідувач навчальної лабораторії, кафедри кримінального права, процесу та криміналістики.