Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Положення про Вчену раду юридичного факультету

  Вчена рада юридичного факультету – колегіальний орган факультету, головним завданням якого є вирішення найважливіших питань навчальної, навчально-методичної, наукової, виховної i кадрової політики факультету з метою якісної підготовки фахiвцiв у галузі права, розвитку фундаментальних та прикладних досліджень, проведення виховної роботи серед молоді, поширення наукових знань i здійснення культурно-просвітницької дiяльностi.

Головою Вченої ради факультету є декан факультету. До складу Вченої ради факультету входять за посадами заступники декана, завідувачі кафедр та лабораторій, вчений секретар, голова профспілкового комітету факультету. Також до складу ради входять виборні представники, які є виразниками волі науково-педагогічних працівників і мають науковий ступінь та вчене звання, а також виборні представники, які представляють інших працівників факультету і працюють в ньому на постійній основі, керівники органів студентського самоврядування факультету.


Затверджено протоколом

Вченої ради юридичного факультету

 на 2021-2022 н. р.

 1. Журавель Я. В.– декан юридичного факультету, доктор юридичних наук, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.
 2. Ковальчук А.Ю. – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедрою цивільного, трудового та господарського права.
 3. Ховпун О.С. – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедрою кримінального права, процесу та криміналістики.
 4. Третяк С.М. – заступник декана з виховної роботи, старший викладач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.
 5. Майданник О.О. – доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.
 6. Кравченко В.В. – кандидат наук, професор, заслужений юрист кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.
 7. Часова Т.О. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики.
 8. Циганчук Н.А. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного, трудового та господарського права, заслужений юрист України
 9. Біда К.М. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного, трудового та господарського права.
 10. Риженко О.С. – кандидат юридичних наук, доцента, кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.
 11. Морозова А.О. – студентка 2 курсу юридичного факультету, представник студентського самоврядування
 12. Лебідь Т.І. – секретар Вченої ради, завідувач навчальної лабораторії, кафедри кримінального права, процесу та криміналістики.